THERIAC
investments

 

 

THERIAC is een investerings- en vermogensbeheerinitiatief dat handelt vanuit een afgewogen strategie, waarbij risico's zoveel mogelijk beheersbaar blijven door een optimale informatiepositie. Aan die afgewogen benadering van risico, maar ook in het vertrouwen met betrekking tot het onvermijdelijke onvoorzienbare gedeelte,  ligt de filosofie ten grondslag die terug te vinden is in het oude medicijn theriac. Theriak (ook theriaca) was in de westerse wereld gedurende bijna tweeduizend jaar een van de belangrijkste geneesmiddelen. Het ontstaan kan worden herleid naar het antidotum (antigif) dat in de eerste eeuw voor Christus werd ontwikkeld door koning Mithridates van Piontus bij zijn pogingen immuun te worden voor vergif. Zijn aanpak bestond eruit, steeds kleine hoeveelheden gif te nemen en daarmee een resistentie op te bouwen. Dit verklaart ook de aanwezigheid van verschillende giftige kruiden in theriac. Belangrijke ingrediënten waren monnikskap en verschillende giftige planten uit de nachtschade-familie als bilzekruid, alruin en wolfskers.

De Griekse arts Andromachus, de lijfarts van Nero, ontwikkelde later zijn theriaca andromachus. Hij voerde een drietal belangrijke vernieuwingen door. Ten eerste verhoogde hij het aantal ingrediënten tot 64; ten tweede voegde hij addervlees als belangrijk ingrediënt toe; ten derde verhoogde hij de hoeveelheid opium in het geneesmiddel met een factor vijf. Het laat zich makkelijk raden waarom theriak naast een antidotum ook een rustgevende reputatie kreeg. Weer zo'n honderd jaar later wijdde de Griekse arts Galenus een heel boek, de Theriaké aan het geneesmiddel. Een van zijn patiënten, de Romeinse keizer Marcus Aurelius, nam het middel op regelmatige basis, onder andere ter bestrijding van zijn slapeloosheid. Er is een langlopende discussie of Marcus Aurelius door zijn regelmatige gebruik van theriak al of niet verslaafd raakte aan opium. De productie van theriak was in de late middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd geconcentreerd in Venetië. Vanwege de berwerkelijkheid en het aantal ingrediënten (64) werd de produktie in het openbaar gedaan en het produkt gecertificeerd. De producenten legden in Venetië zelfs speciale addertuinen aan om zo in de grote vraag naar addervlees te kunnen voorzien. Theriak kreeg door de veelheid aan ingrediënten (en effecten) en door de met mystiek omgeven oorsprong de reputatie van een panacee. Tot in de 19e eeuw bleef theriak een belangrijk geneesmiddel en was ook in de twintigste eeuw nog in Nederland verkrijgbaar. Zelfs nu wordt het nog door nog kan via het internet worden verkregen. 

Het concept van theriak -een veelheid aan afgewogen ingrediënten- ligt ten grondslag aan Theriac als investeringsmaatschappij. Niet alleen beweegt Theriac zich (mede) op het terrein van investeringen en beleggingen in de biotechnologische sector, maar daarnaast gaat het bij investeringen eveneens om resistentie opbouwen tegen tijdelijke (conjuncturele en economische) tegenvallers. 

Zoals bij Mithridates, die uiteindelijk een dermate hoge resistentie tegen vergif opbouwde, dat het hem uiteindelijk zelf niet lukte op die manier een einde aan zijn eigen leven te maken.

(bron: o.a. Wikipedia)